Vedtekter

Vedtekter for Bergringen vedtatt 22.01.2002, endret i styremøte 21 mars 2003 og 12 april 2005. Vedtatt i styret 6. desember 2005. Revidert 14. juni 2006. Vedtatt i styret 10. januar 2007. Revidert og vedtatt i styremøte 15. september 2008. Endret 13.februar 2009. Endret 13.februar 2012.

Bergringen ble dannet høsten 2001 i et samarbeid mellom NTNU/IGB (Institutt for geologi og bergteknikk), studenter v/IGB og bergindustriens bransjeorganisasjoner; Bergindustriens Landssammenslutning (BIL), Pukk- og grusleverandørenes Landsforening (PGL) og Stenindustriens Landssammenslutning (SIL).

§ 1 FORMÅL

Formålet med Bergringen er å bidra til å øke søkningen og interessen for høyere utdanning ved IGB. Dette ut fra erkjennelsen av at en livskraftig utdannings- og forskningsinstitusjon er et viktig virkemiddel for en konkurransedyktig bransje. Bergringen skal være et instrument for en tettere relasjon mellom instituttet, studenter, bergindustrien og georelatert virksomhet forøvrig.

§ 2 MEDLEMMER

Medlemskap.

Bergringen er en «non-profit»-organisasjon. Alle medlemsbedrifter i BIL, PGL, SIL og andre virksomheter som har tilknytning til bergindustrien inviteres til medlemskap.

Medlemmenes plikter

Ethvert medlem er forpliktet til å overholde Bergringens vedtekter samt de beslutninger og avtaler som – i henhold til vedtektene – treffes av Bergringens styre.

§ 3 KONTINGENT

Medlemskap i Bergringen betinger betaling av kontingent. Medlemmene fastsetter selv størrelsen av kontingent etter evne. Styret i Bergringen utarbeider veiledende satser for medlemskap.

Kontingent forfaller i januar.

§ 4 STYRET

Bergringens virksomhet ledes av et styre, som rapporterer direkte til medlemmene.

Styret skal bestå av:

1 student fra Geologi realfag og 1 student fra Tekniske Geofag.
Foreslås av de sittende studentene i styret
Disse fortsetter så lenge de kan og en søker overlapping slik at ikke begge studentene slutter samtidig. Normalt vil dette være studentenes 3. og 4. klasse.
2 medlemmer fra medlemsbedrifter.
Foreslås av styret i Norsk Bergindustri.
2 ansatte ved IGB.
Foreslås av IGB.
Økonomi- og sekretærfunksjon ivaretas av:

1 sekretær
1 økonomiansvarlig
Disse utpekes av styret hvert år etter forslag fra IGB.
Observatører

Norsk Bergindustri kan og bør stille observatør i styret.
Observatører fra andre medlems- organisasjoner og bedrifter er velkommen på forespørsel.
De 2 medlemmene fra medlemsbedriftene bør helst være tilknyttet ulike bedrifter og eventuelt bransjesegment (bransjeorganisasjoner) for å representere mest mulig av bredden i bransjen.

Styret velger selv sin leder og nestleder på første ordinære møte etter generalforsamling.

Hvis et styremedlems bedrift sier opp sitt medlemskap i Bergringen eller styremedlemmets ansettelsesforhold i medlemsbedriften opphører, skal styremedlemmet tre ut av styret.

Styremedlemmer velges normalt for to år av gangen, halve styret er på valg hvert år.

§ 5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamling avholdes i forbindelse med Bergdagen.

Forslag til valg på studenter, IGB-ansatte og bransjefolk fremlegges. Medlemmene, med én stemme per medlem, stemmer deretter over nytt styre, regnskap og budsjett.

Vedtak gjøres ved simpelt flertall hos de fremmøtte.

§ 6 UTMELDELSER

Ved utmeldelser gjelder medlemskapet ut det kalenderåret utmeldelsen er levert. Kontingent svares for dette året.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av Bergringens vedtekter kan besluttes av styret med minst 2/3 flertall av styret medlemmer.

Det er ikke anledning til vedtektsendringer som forplikter medlemmene utover de opprinnelige vedtekter vedtatt 22. januar 2002.

§ 8 OPPLØSNING AV BERGRINGEN

Forslag om oppløsning av Bergringen kan skje av styret dersom målsettingen for Bergringen ikke blir nådd eller ved bergindustriens manglende oppslutning.

Ved oppløsning tilfaller frie midler til Institutt for geologi og bergteknikk for bruk i tråd med formålet ved Bergringen.

§ 9 REVISJON

Regnskapet revideres årlig av Bergvesenet.

Endringene i vedtektene er foretatt av Bergringens styre.

Trondheim 13. februar 2009

Steinar Løve Ellefmo,
IGB (NTNU)

Aina Myrvold,
IGB (NTNU)

Kine Jacobsen,
Medlemsbedrift

Hlynur Gudmundsson Medlemsbedrift

Ragnhild Rostad,
stud.repr.

Erik Jensen,
stud.repr.

Vedtekter for bergringen 13.02.2009