NTNU-prosjekt bekrefter det teknologiske potensiale for marine mineralressurser i norsk farvann.

Date

MarMine-prosjektet har gjennom analyse av innsamlede data og flere hundre kilo prøver fra havbunnen, vist at det er potensiale for leting og utvinning av havbunnsmineraler i norsk farvann. Det gjenstår fremdeles et betydelig forskningsarbeid for bedre å forstå disse systemene før kommersiell virksomhet eventuelt kan startes. Ikke minst viser prosjektet at det fortsatt gjenstår arbeid når det gjelder å forstå de miljømessige effektene av slik mineralutvinning.

MarMine prosjektet ble etablert i 2015 og i dag ble det holdt et avsluttende seminar, hvor hovedfunnene fra prosjektet ble presentert. Prosjektet er et såkalt kompetansebyggende prosjekt for næringslivet og er finansiert av Norges Forskningsråd og de 14 industripartnerne som deltok. Prosjektet ble ledet av NTNU, med NIVA og NGU som forskningspartnere.

Prosjektets målsetning har vært å se nærmere på det teknologiske potensialet for havbunnsmineraler i norsk farvann, primært langs den midt-Atlantiske ryggen hvor store mengder mineraler avsettes fra hydrotermale systemer på havbunnen.

Prosjektet hadde følgende delmål:

  • Identifisere og samle inn prøvemateriale. Prosjektet samlet inn flere hunder kilo prøvemateriale, primært fra lokaliteten Lokeslottet. Prosjektet gjennomførte den første prøveboringen av havbunnsmineraler i norske farvann.  I tillegg identifiserte prosjektet en ny lokalitet, basert på magnetometriske målinger. Lokaliteten er senere bekreftet av OD visuelt og ved prøvetaking.  
  • Analyser av innsamlet materiale og hvordan dette kan prosesseres og utnyttes i fremtiden. Prøvematerialet bekrefter et stort innhold av mineraler, primært kobber, men fremdeles gjenstår det mye arbeid knyttet til prosessering og karakterisering av denne typen ressurser i Norge.
  • Beskrivelse av hvordan gruvedrift på havbunnen kan gjennomføres, med spesielt fokus på miljøhensyn

Prosjektet bekrefter tidligere studier som viser et betydelig potensial for marine mineralressurser i norsk farvann. Hovedkonklusjonen må allikevel være at det fremdeles gjenstår et betydelig forskningsarbeid for bedre å forstå disse systemene før kommersiell virksomhet eventuelt kan startes. MarMine-prosjektet er et godt eksempel på hvordan forskningsinstitusjoner og industribedrifter kan samarbeide fremover for å skaffe mer kunnskap rundt dette.

For mer informasjon kontakt:

Kurt Aasly, kurt.aasly@ntnu.no

More
articles